Úvod O nás Projekty a struktura společnosti

Projekty a struktura společnosti

Projekty, které jsou předmětem činnosti POVED

Dopravní obslužnost

Je velmi obsáhlý projekt, vyplývající ze zákona o krajích, ve kterém se kraji ukládá zajištění dopravní obslužnosti na svém území. Kraj svoji povinnost předal příkazní smlouvou na POVED.

V rámci tohoto projektu je navrhována a projednávána koncepce dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje. Pro dobrou obslužnost území je důležitá také koncepce infrastrukturních opatření, ať už drážních nebo infrastruktury přestupních uzlů, zastávek apod.

POVED zpracovává veškeré podklady pro stanovení rozsahu dopravní obslužnosti pro všechny dopravce působící na jeho území. Přihlíží, samozřejmě, k finančním možnostem objednatele, tedy Plzeňského kraje. Po zpracování a projednání podkladů pro stanovení rozsahu se podklady schvalují v orgánech kraje. Každým rokem zpracovává POVED také podklady pro stanovení výše finančních příspěvků všech obcí na dopravní obslužnost. Spolupráce v dopravní obslužnosti s okolními kraji je financována přes veřejnoprávní smlouvy. Veškeré podklady rovněž zpracovává POVED.

V rámci uvedených činností je jednáno s orgány veřejné správy, územních samosprávných celků a s právnickými a fyzickými osobami, tj. se zástupci ministerstev, krajů, dopravců, atd.

Pro drážní dopravu zajišťuje POVED administrativní podporu na získání finanční dotace na zajištění dopravní obslužnosti území kraje.

Kontroloři, terénní pracovníci, provádějí kontrolní činnost, a to zejména prověřováním kvality služeb dopravců a v blízké budoucnosti i přepravními kontrolami na odbavení cestujících.

V případech, kdy je nutné zjistit konkrétní informace o veřejné dopravě, jsou prováděny dopravní průzkumy (na přepravní vztahy, obsazenost vozidel, kvalitu cestování, tarifní kázeň, odbavení apod.).

V neposlední řadě se zpracovávají data dopravců a výkonech, tržbách a přepravených osobách.

Marketing veřejné dopravy je zpracováván průběžně a nebo také pro příležitosti zavádění nových linek či významnější změně dopravního řešení, pro turistické a cyklistické příležitosti.

POVED aktivně spolupracuje na výběrových řízeních při výběru dopravce, zejména po dopravní a technické stránce, který pak zajišťuje veřejné služby v přepravě cestujících.

Na POVEDu se připravují podklady pro dopravní plánování, a to nejen kraje, ale někdy na přání obcí a měst, také pro ně.

Je vedena aktuální databáze zastávek veřejné linkové dopravy, která dále slouží pro jízdní řády, dispečink, informační panely atd.

Pracovníci POVEDu se vyjadřují k linkovým vedením jako podkladu pro stanovisko dopravního úřadu pro vydávání či změnu licencí, pro výlukové jízdní řády.

Od roku 2020 provozuje POVED také Dispečink IDPK, který zajišťuje efektivní a ekonomickou dopravu kraje, tj. zejména návaznosti spojů, spoje na zavolání, dodržování kvality, zejména dodržování jízdních řádů atd. Informační linka je pro cestující dostupná v pracovní dny od 6 do 18 hodin, poskytuje informace o spojích, odbavení, o možnostech cestování, objednává spoje na zavolání, vyřizuje reklamace.

Od roku 2020 je v provozu informační linka IDPK. Linka podává veškeré informace o systému IDPK, informace o jízdních řádech, tarifu, přijímá objednávky spojů na zavolání, reklamace jízdného, připomínky, stížnosti i pochvaly. Linka je v provozu v pracovních dnech od 6 do 18 hodin. Měsíčně přijímá cca 400 příchozích telefonátů a odpovídá na cca až 200 e-mailových dotazů.

Dispečink

V rámci tohoto projektu se řeší hlavně nové funkce dispečinku a propojení dispečinků s dispečinky okolních krajů.

Organizace Integrované dopravy Plzeňského kraje

Projekt je společný pro statutární město Plzeň a Plzeňský kraj. Cílem projektu je organizování provozu Integrované dopravy Plzeňského kraje, měsíční zúčtování tržeb mezi zapojené dopravce, marketing a propagace veřejné dopravy Plzně a Plzeňského kraje. Integrovaná dopravy je moderní způsob dopravy, ve kterém spoje na sebe navzájem navazují garantovanými návaznostmi, cestující se odbavují na jeden jízdní doklad, v celém systému se uplatňují jednotné slevy. V rámci tohoto projektu se rozpočítávají se tržby mezi dopravce, a to na základě výkonů v jednotlivých zónách. Rozšiřuje se území IDPK do sousedících krajů a i do sousedního Bavorska. Tvoří se tarif IDPK a rozšiřuje se nabídka tarifu IDPK, v předchozích letech například o Turistu Plzeňskem a Bavorskem a Jižními Čechami. Marketing se provádí hlavně na způsob odbavení virtuální kartou tak, aby mohli cestovat i turisté z jiné části České republiky. Od roku 2020 může cestující po území IDPK jezdit z výchozího do cílového místa své cesty na jeden jízdní doklad, platící mezi všemi dopravci (Plzeňské městské dopravní podniky, České dráhy, Arriva Střední Čechy, GW Train Regio,  Arriva vlaky, Dopravní společnost Ústeckého kraje, Klatovská dopravní společnost a AKV bus (dříve ČSAD autobusy Plzeň)). U dopravců Transdev, Lextrans bus, ČSAD České Budějovice, Laenderbahn je uznáváno zatím pouze předplatné IDPK.

Rozvoj Integrované dopravy Plzeňského kraje

Projekt slouží pro návrhy a zavádění nových funkcionalit zejména v odbavení, v rozšíření působnosti IDPK atd. V rámci odbavení se přechází do virtuálního světa.

Přestupní uzly

V rámci projektu se řeší nevyhovující stav přestupních uzlů, kdy POVED za souhlasu obce zpracuje/získá od prováděcího projektu, přes dokumentaci k územnímu rozhodnutí až po stavební povolení. Stavební povolení pak předává obci, která stavbu realizuje. POVED se podílel na přípravě dokumentací přestupních uzlů např. pro Nýrsko, Mirošov, Kaznějov, Pačejov, Železná Ruda, Terminál hlavní nádraží.

Zvýšení kvality veřejné dopravy v Plzeňském kraji

Projekt byl zahájen v roce 2009 realizací několika desítek informačních panelů/monitorů, na kterých cestující vidí spoje veřejné dopravy (autobusové, drážní, městské), jejich cílové stanice, případně nácestné zastávky, pravidelný čas odjezdu, případně informaci o zpoždění, informaci čísle nástupiště.

Počty informačních panelů a označníků se každoročně zvyšují, a to nejen reálné panely/monitory, ale také virtuální panely, tedy panely, které jsou přístupné pouze z webu.

 

STRUKTURA SPOLEČNOSTI

23. 4. 2024

© 2024 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl